English   Lokalni jezik

Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u ruralnim dijelovima BiH-pilot projekat

U cilju smanjenja nivoa nasilja u životima djece u ruralnim dijelovima BiH, odabrane su tri organizacije koje provode pilot projekat, i to: Dar prirode iz Novog Grada, Omladinski centar, Gornji Vakufu/Uskoplje, te Li woman kao nosilac i Udruženje žena Bosansko Grahovo kao partner, zajednički sprovode projekat na području Livna i Bosanskog Grahova.
Sve tri organizacije su predstavile pilot inicijativu lokalnim vlastima, predstavnicima centara za socijalni rad, policiji, lokalnoim medijima, te započele direktne aktivnosti sa ciljanim grupama u ruralnim zajednicama.
Inicijative su jako dobro prihvaćenje među roditeljima, nastavnicima, religijskim predstavnicima i predstavnicima lokalnih vlasti. Sve lokalne zajednice su pokazale veliku spremnost da aktivno učestvuju u ovoj inicijativi.
Ustanovljeno je da 95% populacije ovih ruralnih zajednica po prvi put učestvuju u ovakvim aktivnostima i većina njih je bilo veoma sretna što postaje dijelom ovog projekta.
Učesnici, uglavnom žene, su bivali sve više otvoreni u razgovorima o svojim iskustvima koja se odnose na probleme nasilja. Mnogi učesnici su rekli da neki oblici nasilja nikad nisu ni bili prepoznati kao takvi, npr. ekonomsko nasilje, psihološko nasilje, rodno zasnovano nasilje… Prilično je jasno da je krug nasilja i te kako prisutan u životima ovih porodica.
Škole u ruralnim područjima su prilično zanemarene kad su u pitanju projekti, radionice, edukativne inicijative za školsko osoblje i učenike i njima je neophodno dodatno znanje. Najveći izazov u radu u ovim područjima predstavlja rad sa muškarcima. Kako su svjesni svoje dominantne pozicije, najmanji pomak se postiže u radu s njima.
Najveći napredak je urađen sa djecom, u podizanju njihove svijesti u odnosu na nasilje. Kroz ovu pilot inicijativu u okviru navedenih zajednica je direktno je obuhvaćeno 445 djece i 235 roditelja.
U skladu sa procjenama i nalazima zasnovanim na dosadašnjem radu, moglo bi se reći da:

  • 75% žena u ruralnim područjima trpi ili je izloženo nasilju,
  • 95% žena ne prijavljuje nasilje,
  • 80% žena ne govori o nasilju koje trpe,
  • Škole mogu biti dobra početna tačka za rad sa roditeljima, a
    učenje socio-emocionalnih vještina bi trebalo biti dio intervencije za podršku.
  • Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje u partnerskim vezama važna je tema o kojoj dalje treba govoriti.
  • Razvijanje sistema podrške za one koji se ohrabre da progovore i zatraže pomoć naročito je važan korak u procesu socijalne zaštite, naročito kad su u pitanju žene.

 

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 31.08.2015

Romska djeca i obrazovanje

Tim IN fondacije podržava 5 partnerskih organizacija koje djeluju u okviru programskih aktivnosti “Romska djeca i obrazovanje”. Kroz ovih pet projekata romska djeca iz Tuzle, Bijeljine, Kaknja, Čapljine i Mostara imaju mogućnost dobiti pomoć pri školskom učenju. Takođe, djeca predškolskog uzrasta pohađanjem radionica unapređuju svoju spremnost za uključivanje u redovni obrazovni sistem, dok njihovi roditelji takođe dobijaju podršku kroz različite edukativne aktivnosti, sastanke, kućne posjete i radionice za roditelje. Ove inicijative obezbjeđuju podršku za 298 djece (od kojih su 66 djeca predškolskog uzrasta) i za 204 njihova roditelja. U pomenute projekte su uključena 42 volontera, te 35 profesionalaca.

U projektima su angažovani asistenti/madijatori iz romske populacije, što olakšava socijalizaciju ove djece, njihovo bolje praćenje, komunikaciju sa školskim, kao i kontakt sa njihovim porodicama.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 31.08.2015

Prevencija rodno zasnovanog nasilja u ruralnim područjima kroz inicijative mladih

U proteklom šestomjesečnom periodu, organizaciji “Demokratski centar Nove Nade” iz Bosanske Otoke je odobreno da provodi aktivnosti i podržava grupe mladih inicijativa u sjevero-zapadnom  dijelu BiH. Komunikacija sa ovom organizacijom je počela  još prošle jeseni, dok su prve projektne aktivnosti su započete u aprilu 2015. godine, kad je projekat počeo sa pripremnim sastancima u 10 lokalnih zajednica u sjevero-zapadnoj BiH.

Ovim događajima je prisustvovalo više od 250 mladih, koji su tada upoznati sa projektom i problemom rodno zasnovanog nasilja. Onima koji su bili zainteresovani rečeno je da pošalju svoja motivaciona pisma, na osnovu kojih je za odabrano 27 mladih ljudi iz Prijedora, Ljubije, Sanskog Mosta, Drvara, Bosanskog Petrovca, Novog Grada, Bosanske Krupe, Otoke, Cazina i Velike Kladuse, za koje je organizovan trodnevni seminar u Bihaću.

Kao krajnji rezultat svih ovih aktivnosti, primljno je 19 aplikacija, od kojih je tročlana komisija, uključujući i predstavnika IN fondacije, na osnovu ranije utvrđenih kriterija, pozitivno ocijenila njih 15. Inicijative mladih će u narednom period početi sa implementacijom svojih projekata.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 31.08.2015

Sigurnost na internetu

IN fondacija je nastavila podržavati dva postojeća projekta u oblasti “Sigurnost na internetu”. Jedan od njih provodi nevladina organizacija DUGA Sarajevo na području sarajevskog kantona, te u Istočnom Sarajevu i Jajcu , dok je drugi smještan u tuzlanskom kantonu. Ovaj projekat provodi partnerska organizacija IN fondacije – “Centar za socijalne inovacije” iz Tuzle. U okviru ova dva projekta, 412 djece, 354 roditelja i 32 nastavnika su upoznata sa načinima sigurnog korištenja interneta.

Nakon otvorenog javnog poziva za projektne prijedloge u ovoj oblasti, pozitivno mišljenje savjetodavne komisije je, 17.04.2015. u Mostaru, dobila i nevladina organizacija “Zdravo da ste” iz Banjaluke. Ovaj projekat je kasnije odobren i od strane Fondacije Kindreposzegels iz Holandije. Implementacija ovog projekta će početi u septembru 2015. godine.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 31.08.2015

Prevencija vršnjačkog nasilja u školskom okruženju

Od početka 2015. godine, šest partnerskih Organizacija IN fondacije su nastavile provoditi projektne aktivnosti u oblasti “Prevencija vršnjačkog nasilja u školskom okruženju”  u 31 školi u gradovima Srednjebosanskog kantona (Travnika, Vitovlje, Bugojno, Nova Bila), kao i u Bijeljini, Banjaluci, Mostaru, Prijedoru, Sarajevu i Sanskom Mostu. Pomenuti projekti su omogućili informisanje 3091 djeteta, 1568 roditelja i 280 nastavnika, te podizanje svijesti o oblicima i uzrocima vršnjačkog nasilja u školama.

Grupa za promjene u ovoj oblasti je tokom sastanka održanog prošle godine, te putem elektronske komunikacije, odabrala najznačajnija pitanja iz upitnika razvijenih u okviru različitih projekata, a koji se odnose na vršnjačko nasilje. Novonastali upitnici su zatim podijeljeni učenicima u dvije osnovne škole, gdje ih je ispunilo ukupno 200 ispitanika. Naš cilj je utvrditi validnost ovog upitnika, kako bi bio dustpan na internet stranici IN fondacije, za dalja istraživanja u ovoj oblasti. Rezultati analize podataka će uskoro biti objavljeni.

U znaku stalnog zalaganja IN fonadcije u promovisanju teme vršanjačkog nasilja, 11. i 12. marta 2015. godine u Banjaluci je organizovan dvodnevni seminar pod nazivnom “Metode i mehanizmi podrške u direktnom radu sa potencijalnim (identifikovanim) žrtvama i počiniocima međuvršnjačkog nasilja”, kome su prisustvovali predstavnici naših partnerskih organizacija, a  koji su sa sobom poveli i školsko osoblje iz 10 gradova BiH. Svrha ovog treninga je bila osnažiti kompetencije školskog osoblja u prevenciji vršnjačkog nasilja i ponuditi im mehanizme za intervenciju. Trening je osmislila i sprovela doktor psiholoških nauka, Gordana Buljan Flander, direktor Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, sa svojom asistentkinjom, Teom Brezinšćak, masterom psihologije, zaposlenoj na pomenutoj klinici.

Seminaru je prisustvovalo 50 učesnika (nastavnici, stručni saradnici, direktori u školama, projektni koordinatori) iz 31 osnovne škole širom BiH. Učesnicima je omogućeno da prodube svoje znanje o tretmanu djece koja su  postala žrtve vršnjačkog nasilja, pri čemu su kao ključne strategije istaknute rana identifikacija djece pod rizikom, te rana intervencija. Provedena evaluacija je pokazala izuzetno zadovoljstvo učesnika kvalitetom treninga.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 31.08.2015

Dnevni centri Gnijezdo

U odnosu na djecu u riziku, prva aktivnost IN fondacije u 2015. godini je bila usmjerena na otvaranje tri nova dnevna centra, u okviru treće generacije dnevnih centara Gnijezdo u BiH, a aplikacije Udruženja Most iz Gradiške, Udruženja građana Kriva Rijeka iz Olova i Udruženja Orhideja iz Stoca su pozitivno ocijenjene. Tokom juna 2015., ove tri organizacije su potpisale ugovore i počele sa prvom fazom projekta, renoviranjem i opremanjem prostora, dok će aktivnosti dnevnih centara početi nakon održanog treninga za osoblje, planiranog od 25. do 27. avgusta 2015. godine u Tesliću.

Predstavnici svih dnevnih centara druge generacije su saopštili da su mnogo bolje prihvaćeni i prepoznati u svojim loklanim zajednicama. Takođe su naveli da se saradnja sa lokalnim vlastima odvija mnogo lakše, u kojoj su sad percipirani kao partneri. Dnevni centri Gnijezdo druge generacije pružaju usluge za 183 djece u riziku i 223 njihovih roditelja. U svom radu imaju podršku 69 volontera i 22 stručna saradnika.

Istraživački tim se sastao u toku februara kako bi definisao dalje korake u okviru druge faze istraživanja “Snage i poteškoće djece iz Dnevnih centara Gnijezdo u Bosni i Hercegovini”. Do kraja mjeseca, Dnevni centri Gnijezdo druge generacije su već imali dostavljene, prema uzrastu prilagođene, setove upitnika za djecu u riziku, njihove vršnjake, osoblje centara, nastavnike i roditelje, koji su odmah zatim bili primijenjeni. Ova komparativna studija je u svojoj drugoj fazi obuhvatila 88 djece u riziku, odabranih na osnovu ranije utvrđenih kriterija, te 69 djece iz referentne grupe, koju čine njihovi vršnjaci iz istih razreda. Izvještaj o istraživanju je objavljen tokom juna 2015. godine.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 31.08.2015

Rodno zasnovano nasilje u školskom okruženju

Pet organizacija koje provode projekte iz oblasti “Prevencija rodno zasnovanog nasilja u školskom okruženju” su “Žene ženama” Sarajevo, “Glas žene” Bihać, “Amica Educa” Tuzla, “Udružene žene” Banja Luka i “Udruženje žena” Derventa. Ove organizacije imaju kontinuiranu podršku IN fondacije u sprovođenju svojh projekata u sljedećim lokalnim zajednicama: Banja Luka, Gradiška, Tuzla, Bihać, Prnjavor i Derventa.

Pomenuti projekti su omogućili da 1711 dijete, 482 roditelja i 142 nastavnika, uključeni u ove projekte, postanu svjesni oblika i uzroka vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja, te unaprijede svoja znanja o rodnoj jednakosti, rodno zasnovanoj diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju. Takođe, zahvaljujući ovim projektima, 11 osnovnih i srednjih škola primjenjuje model vršnjačke edukacije o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, u okviru kojeg su 33 učenika postali vršnjački edukatori za ovu temu.

U skladu sa planom aktivnosti za 2015. Godinu, prvi sastanak “Zajednice za promjene u prevenciji rodno zasnovang nasilja u školskom okruženju” je održan 02.06.2015. u Banjaluci u prisustvu sedam predstavnika iz pet podržanih nevladinih organizacija, te projektnog službenika i direktora IN fondacije. Ovim sastankom, između ostalog, je pružena prilika učesnicima da razmijene iskustva o projektima koje su implemetirali. Dogovoreno je da će prva zajednička akcija biti kreiranje praktičnog priručnika za prevenciju rodno zanovanog nasilja u školskom okruženju za nastavno i drugo školsko osoblje. Priručnik će sadržavati osnovne nalaze u okviru BiH konteksta, metodologiju rada, detaljan plan radionica, dosadašnja iskustva i primjere dobre prakse u okviru dosadašnjih projekata. Očekuje se da će ova publikacija pomoći školskom osoblju da primijeni stečeno znanje u školama na mnogo praktičniji način. Tom prilikom je utvrđen sadržajni okvir buduće publikacije, dok su učesnici dužni prikupiti i poslati sadržaje. Očekuje se da će rad na publikaciji početi u narednom periodu.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 31.08.2015

Porodična grupna konferencija

Tokom 2015. godine, IN fondacija je u okviru programske oblasti “Porodična grupna konferencija – PGK” nastavila podržavati mrežu četiri nevladine organizacije: “Porodičnu mrežu” iz Banjaluke, koja ima i svoju filijalu u Sarajevu, te tri nove nevladine organizacije “Altruist” Mostar, “Naša djeca” Zenica i “Porodični krug” Bijeljina. Ove organizacije su nastavile provoditi aktivnosti pokretanja, razvijanja i implementacije modela porodične grupne konferencije, te pružanja usluga, u saradnji sa svojim lokalnim partnerima – centrima za socijalni rad.

INF je, u okviru podprogramskih aktivnosti PGK, organizovala intervizijski sastanak sa ciljem unapređenja implementacije programa, identifikovanja izazova sa kojima se suočavaju tokom rada, te sticanja uvida u načine implementacije ovog modela rada u okviru BiH konteksta. Projektni koordinatori, nezavisni koordinatori i socijalni radnici iz tri nevladine organizacije i lokalnih centara za socijalni rad, su predstavili svoje slučajeve porodičnih grupnih konferencija i iznijeli najčešće poteškoće koje se pojavljuju u radu, kao što je zadržavanje korisnika u programu, te kroz  zajedničku diskusiju ustanovili optimalni način primjene modela.

16. i 17. juna 2015. godine je u Sarajevu, u hotelu Hollywood, organizovan seminar pod nazivom “Predstavljanje postignuća u razvijanju modela “Porodična grupna konferencija” i mogućnosti integrisanja pomenute usluge u praksu dječije i socijalne zaštite u BiH”. Postignuća u primjeni ovog inovativnog modela tokom prethodne četiri godine su predstavljena brojnim predstavnicima različitih ministarstava, fakulteta, centara za socijalni rad i nevladinih organizacija. Tom prilikom su učesnici upoznati sa prednostima PGK modela u unapređenju blagostanja djece, kao i primjerima integracije ovih usluga u sistem dječije i socijalne zaštite.

Od početka ove godine, partnerske organizacije su organizovale ukupno 49 PGK u pet lokalnoh zajednica širom BiH, u koje je bilo uključeno 85 djece, 82 roditelja i 224 članova šire porodice.

Stiče se utisak da organizacije, nezavisni koordinatori i socijalni radnici iz CSR sve više prepoznaju vrijednosti i snage koje ovaj model pruža djeci i porodicama u riziku, ali i širem socijalnom okruženju.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 31.08.2015

Zaštitimo djecu, provjerite svoje zaposlenike

Kako bi se poboljšao sistem zaštite djece od seksualnog nasilja, predstavljamo vam vodič pod nazivom “Zaštitimo djecu, provjerite svoje zaposlenike” koji je kreiran od strane Ministarstva sigurnosti i pravde Holandije. Pomenuti dokument, koji je na engleskom jeziku, daje dobre smjernice organizacijama kako poboljšati sistem provjere novih zaposlenika ili volontera koji imaju izravan kontakt sa djecom i mladima, te kako uspostaviti pravila i standarde ponašanja kojih bi se trebali pridržavati.

Protect children, screen your employees

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 31.07.2015

Smjernice za prilagođavanje radionica „Rastimo zajedno“ specifičnim grupama roditelja (Romima i drugim osjetljivim grupama)

In Fondacija je u periodu od aprila 2011. do kraja aprila 2015. godine realizovala četiri kruga projekta “Podrška roditeljima u razvoju i jačanju roditeljskih vještina” u saradnji sa predškolskim ustanovama u BiH. U četvrtom krugu projekta šest obučenih voditeljskih timova radilo je radionice “Rastimo zajedno” sa roditeljima tzv. osjetljivih grupa (romske, slabijeg socioekonomskog statusa i/ili nižeg obrazovanja). Radionice su se odvijale u Bijeljini, Kaknju, Mostaru, Bosanskoj Krupi, Jajcu i Hadžićima u razdoblju jesen-zima 2014/15. Na temelju iskustava stečenih u radu sa 50-ak roditelja (uglavnom majki) izrađene su Smjernice za prilagođavanje radionica „Rastimo zajedno“ specifičnim grupama roditelja (Romima i drugim osjetljivim grupama) kao pomoć voditeljima koje će ubuduće raditi sa sličnim grupama.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 27.07.2015
Strana12345