English   Lokalni jezik

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga “Gnijezdo – dnevni centri za djecu u riziku”-Ref.br. INFNC1/2015

In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u sprovođenju aktivnosti na polju nasilja da pripreme projektne prijedloge usmjerene na temu:

“Gnijezdo – dnevni centri za djecu u riziku”.

Glavni cilj ovog programa je da se obezbijedi adekvatan odgovor na ovaj rastući društveni problem u BiH. Nadamo se da će prekidanje kruga nasilja u životima djece u BiH doprinijeti smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i smanjenju rizika da djeca, kad porastu, postanu žrtve nasilja ili nasilnici.
Stoga, In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u sprovođenju aktivnosti sa djecom i mladima, da pripreme projektne prijedloge usmjerene ka pružanju podrške djeci koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima.
Projektni prijedlozi bi trebali biti fokusirani na uspostavljanje i vođenje održivih dnevnih centara u manjim mjestima u BiH. Cilj ovih intervencija će biti osiguravanje programa kroz preventivne aktivnosti i stalne mjere podrške koji u svom fokusu imaju pružanje podrške i osnaživanje djece pod rizikom, sa ciljem da lakše prevaziđu teške situacije sa kojima se svakodnevno susreću u svom životu.
Metodologija rada i pristup u radu treba da budu prilagođene ciljnoj grupi, da doprinose pružanju visoko-kvalitetne podrške djeci koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima u BiH.
Za više informacija preuzmite Priručnik – Kako uspostaviti i voditi centar za djecu koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima
Prirucnik_Kako uspostaviti i voditi Centar.
Mobilizacija volontera, promocija aktivnog učešća korisničkih grupa i spremnost lokalne zajednice da pomaže i podržava uspostavljanje i vođenje centara trebaju biti ključne komponente projekta.
Predloženi budžet trebao bi se kretati od 20.000-25.000 Eura, uključujući opremu, aktivnosti i tekuće troškove centra, za period od godinu dana. Vlastiti doprinos organizacije koja aplicira ili doprinos iz drugih izvora, kao što je npr. doprinos lokalne zajednice, je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa odabira aplikacija.
Trajanje projekta, u zavisnosti od projektnih aktivnosti, treba biti 12 mjeseci. Međutim, u slučaju pozitivnog rezultata, produžetak projekta će biti moguć, ali maksimalno u trajanju do tri godine. Tokom ove tri godine trajanja projekta, aplikant je obavezan da radi na osiguravanju finansijske održivosti u saradnji sa predstavnicima lokalnih ili kantonalnih vlasti u BiH.
Kriterij odabira: Savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:
- iskustvo u radu na tematskom polju i sa ciljnom grupom, uključujući kapacitet organizacije
da organizuje i vodi centre za djecu pod rizikom
- iskustvo u participacijskom pristupu u okviru projekata koji uključuju djecu
- podobnost
- relevantnost
- motivacija, kapacitet i iskustvo
- kapacitet da ostvari podršku lokalne zajednice
- predložene aktivnosti i metodologija
- predloženi budžet
Sve dodatne informacije, poput obrazaca za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje, možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje.
Poziv za prijavu otvara se 15. decembra 2014. Krajnji rok za dostavljanje vaših aplikacija je ponedjeljak,
16. februar 2015. do 12.00 časova, poštom, na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu In fondacija – P.P. 45, 78102 Banja Luka, Tel/fax: 051 464 460; 462 613
email:info@infondacija.org
U obrascu za prijavu obavezno navesti broj poziva Ref.br. INFNC1/2015.
Website: www.infondacija.org; Facebook: www.facebook.com/infondacija

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 15.12.2014

Regionalne voditeljice programa “Rastimo zajedno” iz BiH u Hrvatskoj po treći put na redovnoj Godišnjoj konferenciji

Regionalne voditeljice programa “Rastimo zajedno” iz BiH su po trеći put prisustvovale redovnoj Godišnjoj konferenciji voditeljica i voditelja u Hrvatskoj koja je održana u Ivanić Gradu 17. i 18.10.2014. Na samom otvaranju konferencije učesnike su pozdravili predstavnici nadležnog ministarstva, Agencije za odgoj i obrazovanje RH, UNICEF-a Hrvatske i gradonačelnik Ivanić Grada .

Konferencija je objedinila nove važne teme koje se tiču roditeljstva i jačanja pozitivnih roditeljskih vještina:

- jačanje očinske uloge u ranom djetinjstvu

- majčinstvo: odnos majka-kćer

- rastimo zajedno Plus-program radionica za roditelje djece s posebnim potrebama

- podrška roditeljima iz ranjivih grupa.

Učešće na konferenciji u Ivanić Gradu obogatilo je iskustva i znanja regionalnih voditeljica iz BiH koje će dalje svojim radom i stučnim savjetima pružati podršku voditeljskim timovima koji rade sa roditeljima djece predškolskog uzrasta u BiH.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 22.10.2014

Završena III konferencija programa “Rastimo zajedno”

Završena je treća konferencija programa “Rastimo zajedno” na kojoj su učestvovale vaspitačice iz vrtića iz cijele BiH. U pitanju je program podrške roditeljima u razvoju i jačanju roditeljskih vještina, koji se provodi od strane In fondacije. 

“Kao i obično bilo je naporno i zabavno, novo i poznato, a u svakom slučaju zanimljivo. Sretno vam bilo drage naše voditeljice u novim grupama s novim roditeljima”- poručuju trenerice.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 13.10.2014

„Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece“

Donošenje „Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece“ u školama u Republici Srpskoj, prvi je i veoma važan korak koji bi trebao voditi ka smanjenju nasilja nad i među decom. Isto tako, ovaj dokument pokreće dodatni niz pitanja koja se odnose na njegovu primjenu i efikasnije sprovođenje u svakodnevnoj praksi u školama, stoga smo, ispred In fondacije, odlučili dati neka svoja razmišljanja koja bi mogla doprinijeti poboljšanju primjene ovog dokumenta i uspostavljanju kvalitetnijih mehanizama zaštite djece.

Evo nekoliko naših zapažanja i prijedloga:

Prvo važno pitanje je upoznavanje roditelja vezano za njihovu odgovornost u slučajevima nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece. Roditeljski sastanci koji se organizuju za roditelje prvačića na početku školske godine mogu biti mjesto i prilika da se roditelji ukratko upoznaju sa protokolom i nekim zakonskim odredbama, kao i sa njihovim roditeljskim pravima i obavezama, ne samo u slučaju kada neko drugi vrši nasilje nad njihovom djecom, već koje posljedice mogu biti po njih ukoliko oni sami vrše nasilje ili zanemaruju svoju djecu, pa čak i u slučajevima ako npr. ne dolaze redovno u školu na informacije. Isto tako, roditelji se ukratko mogu upoznati s pitanjem nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, vrstama, uzrocima i posljedicama. Takva aktivnost može biti vrlo jednostavna, a u isto vrijeme i vrlo efikasna.

Evidencija i praćenje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja je ključni korak u procesu prevencije jer se na osnovu prikupljenih podataka mogu dalje određivati neophodne mjere i programi koji bi trebali voditi ka smanjenju i prevenciji nasilja. Kako je jedan od pratećih dokumenata Protokola i evidencijski list koji bi trebao da da podatke o svim incidentima koji se dešavaju u školama u toku jedne školske godine, prilikom naših sastanaka sa predstavnicima škola primijetili smo da se svi nasilni incidenti ne registruju u evidencijski list, što zamagljuje stvarno stanje, a time direktno utiče i na pokretanje daljnjih koraka. Dakle, važno je registrovati sve pojavne oblike nasilja kako bi dobili pravu sliku i nakon toga mogli kreirati adekvatne odgovore i djelotvorne programe.

Protokol definiše pitanje postupanja u slučaju nasilja, ali to automatski otvara još jedno važno pitanje, pitanja odgovornosti u slučaju nepostupanja bilo koje od strana koje su Protokolom odgovorne da reaguju u slučaju nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja. Definisanjem odgovornosti u slučaju nepostupanja osiguravamo mehanizam pune implementacije Protokola. 

U situaciji kada se nasilje, zlostavljanje ili zanemarivanje evidentira i kada se dijete upućuje dalje u postupak van škole, imajući u vidu najbolji interes djeteta, obazrivo i brižljivo postupanje kojim poštujemo dostojanstvo djeteta i štitimo njegova prava i interese, jako je važno organizovati brzo, koordinisano i centralizovano sprovođenje postupka u cilju smanjenja dodatne traumatizacije djece, jer ako to ne uradimo, cijeli protokol neće imati puno smisla.

Slijedeće jako važno pitanje se odnosi na stručnu i adekvatnu podršku, kako žrtvama tako počiniocima i svjedocima vršnjačkog nasilja i njihovim porodicama. Za ovu stručnu i savjetodavnu pomoć su potrebna određena stučna znanja i iskustva u radu sa djecom i njihovim bližnjima. Jedna trajna solucija bi bila otvaranje centara za djecu i porodicu, ali korak koji bi mogao prethoditi tome jeste organizovanje stručnih edukacija koje bi mogle stvoriti osnove za odgovarajuće intervencije. Isto tako bi bilo važno istražiti resurse nevladinih organizacija specijalizovanih u ovom domenu, koje imaju specifična znanja i iskustva i djeluju u lokalnoj zajednici, a koje mogu pružiti podršku žrtvi ili počiniocu nasilja. Drugo sistemsko rješenje je da se osposobi stručnjak, specijalizovan da pruža podršku žrtvama i počiniocima nasilja, kao i njihovim porodicama, a koji može raditi u centru za socijalni rad ili u centru za mentalno zdravlje.

Važan preventivni mehanizam, pored drugih navedenih u Protokolu je i razvoj programa socijalno-emocionalnih kompetencija na ranom školskom, ali i predškolskom uzrastu, koji bi omogućio da djeca (ali i nastavnici) uče i stiču vještine i znanja koja bi im omogućili da bolje razumiju sebe i druge, i na taj način grade pozitivnu klimu koja bi doprinosila većem prihvatanju, uvažavanju, jačanju samopoštovanja, a tim i boljim školskim postignućima.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 03.07.2014

Izvještaj o istraživanju: „Snage i poteškoće djece u centrima Gnijezdo u BiH“

In fondacija je upravo objavila izvještaj o istraživanju pod nazivom: „Snage i poteškoće djece u centrima Gnijezdo u BiH“.

Izvještaj je pokazao da djeca u riziku koja odrastaju u nesigurnom i nestabilom porodičnom okruženju, opterećenom višestrukim faktorima rizika, pokazuju niže samopoštovanje, emocionalne probleme, probleme u ponašanju, kao i probleme u ponašanju sa vršnjacima, a također su percipirani i kao hiperaktivniji.

Iako nema značajnih razlika u školskim postignućima kod referentne i grupe djece u riziku, životne aspiracije djece u riziku su znatno niže nego kod njihovih vršnjaka.

Zaštitini faktori kao što su sigurno mjesto, brižni i podržavajući odrasli, uzori, odgovarajuća podrška pružena u kritičnim periodima odrastanja, kao i dosupnost odgovarajuće stručne podrške mogu imati značajnu ulogu u preveniranju i prevazilaženju problema odrastanja. Centri „Gnijezdo“ imaju stoga  značajno mjesto u preventivnim aktivnostima u socijalnom okruženju djece u riziku.  

Izvjestaj o istrazivanju 2014

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 11.03.2014

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga – Romska djeca i obrazovanje

In fondacija radi na prevenciji nasilja u životima djece u BiH. Romska djeca su pod visokim rizikom da iskuse nasilje tokom svog života; ali pored toga, oni su svakodnevno izloženi drugim, puno težim problemima, na kojima trebamo raditi prije prevencije nasilja. Pristup obrazovanju će značajno poboljšati njihove životne šanse i direktno će doprinositi smanjenju rizika od nasilja. Mnoga romska djeca ne pohađaju školu, ili ako su uključena u školski sistem, izložena su velikom riziku napuštanja škole prije nego završe obrazovanje i steknu diplomu. 

 Stoga, In fondacija objavljuje tematski  javni poziv sa posebnim fokusom  na  temu:

romska djeca i obrazovanje

 Poziv za dostavljanje projekata je otvoren za NVO koje su registrovane i djeluju u BiH, a koje imaju znanja i iskustva u ovom polju rada. Prednost u ovom pozivu će imati romske ili organizacije civilnog društva u kojima su Romi adekvatno zastupljeni u upravnom odboru ili kao osoblje organizacija.

Organizacije koje imaju podršku Roma Education Fund (REF) neće biti uzete u razmatranje. 

NVO se pozivaju da pripreme prijedloge projekata koji će se odnositi na pripremu za školu, pristup (predškolskom) obrazovanju i pružanje podrške u savladavanju gradiva romskoj djeci koja su uključena u redovno obrazovanje. Predlažemo da organizacije u svoje projektne aktivnosti uključe i rad sa roditeljima, kao npr. podrška roditeljima u razvoju pozitivnih roditeljskih vještina (neke informacije i predloženi model rada možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/projekat-%E2%80%9Erastimo-zajedno%E2%80%9C.

Projektni prijedlozi bi trebali biti inovativni, uključujući metodologiju i pristup koji odgovara ciljnoj grupi. Prijedlozi projekata bi trebali da doprinose boljoj uključenosti romske djece u redovan sistem obrazovanja. Mobilizacija volontera, zagovaranje za promjene u zajednici i promocija aktivnog učešća korisničkih grupa trebaju biti ključne komponente projekta.

Predloženi budžet trebao bi biti u rasponu od 5.000-20.000,00 eura. Vlastiti doprinos organizacije ili doprinos iz  drugih izvora je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa selekcije.

Trajanje projekta – u zavisnosti od projektnih aktivnosti, očekuje se da projekti traju do 12 mjeseci.   

Kriterij odabira: savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:

-         relevantnost

-         iskustvo u radu na polju prevencije nasilja, uključujući i sposobnost za organizovanje i provođenje participativnih procesa i/ili obuku profesionalaca

-         predloženi postupak i metodologija

-         kapaciteti za zagovaranje i iskustvo

-         predloženi budžet

-         spremnost na saradnju sa drugim organizacijama u okviru oblasti od interesa i

-         spremnost na učešće u zajedničkim aktivnostima mreže projekata koje podržava In fondacija.

Sve dodatne informacije, kao i obrasce za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje,  možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje.

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je ponedjeljak, 28. april 2014. do 12.00 časova, poštom (ne prihvatamo dostavu brzom poštom), na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu.

Email: info@infondacija.ba

Facebook: www.facebook.com/infondacija

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 03.03.2014

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

In fondacija, u saradnji sa i uz finansijsku podršku Stichting Kinderpostzegels, iz Holandije, fokusiraće svoj rad u narednom periodu na prevenciju nasilja. Prevencija nasilja je odabrana kao jedno od ključnih programskih područja i objedinjeno je pod zajedničkim programskim nazivom “Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u Bosni i Hercegovini”. 

Prekidanje kruga nasilja u životima djece u BiH bi trebalo doprinijeti smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i smanjenju rizika da djeca, kasnije postanu žrtve nasilja ili nasilnici. 

Stoga, In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u sprovođenju aktivnosti na polju prevencije nasilja, da pripreme projektne prijedloge usmjerene na jednu od dvije navedene teme:

  • prevencija vršnjačkog nasilja u školama
  • preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja

Projektni prijedlozi bi trebali biti inovativni, uključujući metodologiju i pristup koji odgovara ciljnoj grupi, i koji bi trebalo da doprinose smanjenju nasilja u životima djece u BiH. Mobilizacija volontera, zagovaranje za promjene u zajednici i promocija aktivnog učešća korisničkih grupa trebaju biti ključne komponente projekta. Za aktivnosti koje se budu provodile u školama očekujemo da budu kreirane na način da osposobe osoblje škole da samostalno provodi te aktivnosti nakon određenog vremena.

Predloženi budžet trebao bi biti u rasponu od 5.000-20.000 eura. Vlastiti doprinos organizacije ili doprinos iz  drugih izvora je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa selekcije.

Trajanje projekta – u zavisnosti od projektnih aktivnosti, očekuje se da projekti traju do 12 mjeseci.   

Kriterij odabira: Savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:

-         relevantnost

-         iskustvo u radu na polju prevencije nasilja, uključujući i sposobnost za organizovanje i provođenje participativnih procesa i/ili obuku profesionalaca

-         predloženi postupak i metodologija

-         kapaciteti i iskustvo u zagovaranju

-         predloženi budžet

-         spremnost na saradnju sa drugim organizacijama u okviru oblasti od interesa i

-         spremnost za učešće u zajedničkim aktivnostima mreže projekata koje podržava In fondacija.

Sve dodatne informacije, kao i obrasce za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje,  možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je ponedjeljak 28. april 2014. do 12.00 časova, poštom (ne prihvatamo dostavu brzom poštom), na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu.

Email: info@infondacija.ba

Facebook: www.facebook.com/infondacija

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 03.03.2014

TRAUMATSKA ISKUSTVA KAO PREDISPONIRAJUĆI FAKTOR NASILJA I ANKSIOZNOSTI MLADIH

Djeca sa iskustvom hroničnih bolesti u porodici, smrti i razvoda roditelja  anksioznija  su od svojih vršnjaka  koji nemaju ova iskustva. Takođe, podaci ukazuju da su ispitanici koji su bili izloženi traumatskim iskustvima u porodici, bili podložniji nasilju izvan porodice, što može ukazivati na opštu ranjivost i moguću tendenciju da kasnije postanu žrtve ili počinioci nasilja. Traumatsko iskustvo ispitanka doživljeno van porodice značajno je zastupljenije od  traumatskih iskustava koja se dešavaju unutar porodice, a koja su emocionalno dublja i značajnija za razvoj ličnosti adolescenata. Traumatska iskustva unutar porodice i  izloženost nasilju izvan porodice su u pozitivnoj korelaciji sa anksioznošću  mladih, što ukazuje na potrebu razvoja interventnih i preventivnih programa koji bi trebali doprinijeti smanjenju tolerancije na nasilje u svim segmentima društva.   

zakljucak

Traumatska iskustva – poster prezentacija

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 30.09.2013

Treći krug projekta „Podrška roditeljima u jačanju pozitivnih roditeljskih vještina – Rastimo zajedno“

U septembru je INF otpočela treći krug projekta „Podrška roditeljima u jačanju pozitivnih roditeljskih vještina – Rastimo zajedno“.

Inicijalni trening, kao početak obuke za vođenje radionica sa roditeljima, organizovali smo u Sarajevu od 9-11. septembra. Trening je obuhvatio 29 novih polaznika iz 8 predškolskih ustanova (Bihać, Bosanska Krupa, Jajce, Vitez, Novi Travnik, Mostar, Tuzla i Sarajevo) i 2 nevladine organizacije (Udruženje građanki – Bosansko Grahovo i Centar za djecu, mlade i porodicu- Laktaši). Treningu su također prisustvovale  načelnica za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvjete i kulture RS i nadzornica za predškolstvo Republičkog Pedagoškog zavoda RS.

Pored ove grupe INF je u dogovoru sa trenericama organizovala i edukaciju za grupu već sertifikovanih voditeljica, njih 6, koje su uz osnovnu grupu polaznika obučavane za ulogu regionalnih voditeljica programa Rastimo zajedno u BiH.

Nakon treninga polaznici su dobili materijale za realizaciju radionica sa roditeljima u svojim lokalnim zajednicama koje će krenuti sredinom oktobra 2013.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 16.09.2013

Otvoreni novi centri Gnijezdo u BiH

In fondacija je od 2-4. septembra 2013. organizovala drugu uvodnu radionicu za pet novih centara Gnijezdo u BiH. NVO koje su odgovorile na poziv INF, i koje su odabrane kao nosioci projekta dolaze iz Bosanskog Grahova, Jablanice, Modriče, Prijedora i Zenice.   Osoblje centara Gnijezdo nakon trodnevnog uvodnog treninga je dobilo osnovna znanja o metodološkom pristupu koji je usavršen kroz prethodni četverogodišnji projekat “Danas djeca, sutra roditelji”.

Osnovna uloga dnevnog centra je obezbjeđivanje sigurnog prostora za djecu pod rizikom. Kroz preventivne aktivnosti djeci u centru pružamo podršku sa ciljem da ojačaju samopouzdanje, odaberu prihvatljivije oblike ponašanja, poboljšaju školski uspjeh, unaprijede svoj položaj među vršnjacima, kao i da osnaže svoju uključenost i participaciju. Na taj način se osigurava bolja zaštita djece u njihovom užem i širem okruženju. Podrška djeci u centrima se pruža u skladu sa njihovim individualnim potrebama.

Dnevni centri počinju svoj rad s djecom od 09. septembra 2013. i zajedno sa šest centara iz prvog kruga projekta, sada ukupno čine porodicu od 11 aktivnih centara koji rade za zaštitu i dobrobit djece u BiH.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 09.09.2013
Strana1234