English   Lokalni jezik

Zaštitimo djecu, provjerite svoje zaposlenike

Kako bi se poboljšao sistem zaštite djece od seksualnog nasilja, predstavljamo vam vodič pod nazivom “Zaštitimo djecu, provjerite svoje zaposlenike” koji je kreiran od strane Ministarstva sigurnosti i pravde Holandije. Pomenuti dokument, koji je na engleskom jeziku, daje dobre smjernice organizacijama kako poboljšati sistem provjere novih zaposlenika ili volontera koji imaju izravan kontakt sa djecom i mladima, te kako uspostaviti pravila i standarde ponašanja kojih bi se trebali pridržavati.

Protect children, screen your employees

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 31.07.2015

Smjernice za prilagođavanje radionica „Rastimo zajedno“ specifičnim grupama roditelja (Romima i drugim osjetljivim grupama)

In Fondacija je u periodu od aprila 2011. do kraja aprila 2015. godine realizovala četiri kruga projekta “Podrška roditeljima u razvoju i jačanju roditeljskih vještina” u saradnji sa predškolskim ustanovama u BiH. U četvrtom krugu projekta šest obučenih voditeljskih timova radilo je radionice “Rastimo zajedno” sa roditeljima tzv. osjetljivih grupa (romske, slabijeg socioekonomskog statusa i/ili nižeg obrazovanja). Radionice su se odvijale u Bijeljini, Kaknju, Mostaru, Bosanskoj Krupi, Jajcu i Hadžićima u razdoblju jesen-zima 2014/15. Na temelju iskustava stečenih u radu sa 50-ak roditelja (uglavnom majki) izrađene su Smjernice za prilagođavanje radionica „Rastimo zajedno“ specifičnim grupama roditelja (Romima i drugim osjetljivim grupama) kao pomoć voditeljima koje će ubuduće raditi sa sličnim grupama.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 27.07.2015

Izvještaj o istraživanju: ”Snage i poteškoće djece u centrima “Gnijezdo” u BiH

Predmet ovog istraživanja su socio-emocionalni aspekti funkcionianja djece koja žive u porodicama sa višestrukim problemima, a koja su uključena u aktivnosti dnevnih centara “Gnijezdo” u Bosni i Hercegovini. Rad dnevnog centra za djecu u riziku je osmišljen tako da doprinosi boljem kvalitetu života djece koja dolaze iz navedenih porodica, te da djeci pruži nove mogućnosti za razvoj kroz kvalitetnu, stručnu i fokusiranu podršku, usmjerenu na djecu i njihove roditelje, u saradnji sa svim relevantnim akterima lokalne zajednice.

Neposredno nakon otvaranja druge generacije dnevnih centara „Gnijezdo“ u BiH (2013) započelo je i istraživanje o psihološkim karakteristikama djece koja su uključena u ove centre i njihovih vršnjaka iz tipičnih porodica, prema unaprijed utvrđenim kriterijumima. Da bi se sagledali efekte ovog pristupa ponovljeno je isto istraživanje nakon 18 mjeseci.

Rezultati istraživanja ukazuju da, pored evidentnih razlika između djece u riziku i referentne grupe djece, postoji tendencija u njihovom smanjivanju. Osim toga, primjetno je poboljšanje u funkcionicanju djece iz višeproblemskih porodica u svim mjerenim aspektima. Konkretno, djeca u riziku procjenjuju manje problema na emocionalnom planu, u ponašanju, u odnosima sa vršnjacima, nižu hiperaktivnost i izraženije prosocijalno ponašanje. Takođe, djeca u riziku ispoljavaju viši nivo samopoštovanja, samopouzdanja kao i viši nivo aspiracija. Visoko procjenjuju svoju pripadnost Dnevnim centrima, a od zaposlenog osoblja, nastavnika i roditelja dobija se povratna informacija o trendu pozitivnih promjena u ponašanju, školskom uspjehu i stvaranju radnih navika.

Ovaj model rada i specifičan pristup se pokazao efikasnim u radu sa djecom u riziku, a kontinuirana podrška, sigurno okruženje, podržavajući odnosi i pozitivni modeli učenja doprinose stabilnijem rastu i razvoju ove djece.

Izvjestaj o istrazivanju 2015

Research on Nest centres 2015

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 19.06.2015

Informacija o projektu “Unapređenje priprema djece za školu u Kantonu 10”

In fondacija-fondacija za socijalno uključivanje djece i mladih u BiH realizuje projekat pod nazivom “Unapređenje priprema djece za školu u Kantonu 10”. Projekat se implementira kao podrška već pokrenutom projektu Ministarstva prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije pod sloganom “Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje”, a koji podržava UNICEF u okviru zajedničkog projekta UN agencija “Primjena koncepta ljudske sigurnosti u stabiliziranju zajednica u Kantonu 10”, kao i iz sredstava Fondacije “Dubai Cares”.

Cilj projekta je da se jačanjem stručnih pedagoških i metodičkih kompetencija odgajateljica na području Kantona 10 poboljšaju razvojne sposobnosti djece predškolskog uzrasta u dobi od 4 do 6 godina, kako bi što bolje odgovorili na zahtjeve školskih programa i time povećali svoje šanse za budućnost.

U okviru projekta planirana je izrada smjernica/izvedbenog plana za rad sa djecom predškolske dobi za pripremu za školu. Ovim dokumentom želi se pomoći odgajateljicama da što kvalitenije pripreme djecu za školu i time ostvare očekivane razvojne ishode za svako dijete.
Dodatna podrška odgajiteljicama u unapređenju rada i planiranja u predškolskoj odgojno-obrazovnoj praksi obezbjediće se i putem organizovanja tri modula treninga koji će obuhvatiti teme kao što su: metodologija rada u pripremi djece za školu, važnost izgradnje partnerstva s roditeljima i razvoj pozitivnih roditeljskih vještina, te rad s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

Projektom će biti obuhvaćene odgajateljice koje su angažovane na području Tomislavgrada, Kupresa, Livna, Glamoča, Drvara i Bosanskog Grahova.

Očekivani rezultati projekta su da 21 odgajateljica sa područja Kantona 10 poboljša svoja metodološka znanja i vještine u izravnom radu s djecom predškolskog uzrasta, kao i sa njihovim roditeljima, primjenjujući razvojne smjernice i uvodeći sistem za upravljanje stručnom dokumentacijom u procesu izravnog rada i planiranja u predškolskoj odgojno-obrazovnoj praksi. Istovremeno, 440 djece sa područja Kantona 10 u dobi od 4-6 godine biće bolje pripremljena za zahtjeve školskog sistema, dok će najmanje 50% roditelja unaprijediti roditeljske vještine, te će se podstaći veće uključivanje roditelja u rani razvoj i odgoj njihove djece.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je šest mjeseci (15.01.2015.-15.07.2015.).

Banja Luka, 05.02.2015.godine

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 24.02.2015

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

“In fondacija” objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u radu s djecom da pripreme projektne prijedloge usmjerene na jednu od dvije teme:

“Sigurnost na internetu”- Ref.br.poziva INFIS 2/2015
ili
“Prevencija rodno zasnovanog nasilja”- Ref.br.poziva INFPGBV 3/2015

Projektni prijedlozi bi trebali biti inovativni, uključujući metodologiju i pristup koji odgovara ciljnoj grupi, i trebalo bi da doprinose povećanju sigurnosti u životima djece u BiH. Mobilizacija volontera, zagovaranje za promjene u zajednici i promocija aktivnog učešća korisničkih grupa trebaju također biti komponente projekta.

Aktivnosti koje se budu provodile u školama bi trebale biti kreirane na način da osposobe osoblje škole da samostalno provodi te aktivnosti nakon određenog vremena projektnih intervencija.

Predloženi budžet trebao bi biti u rasponu od 5.000-20.000 eura. Vlastiti doprinos organizacije ili doprinos iz drugih izvora je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa selekcije.

Trajanje projekta zavisi od projektnih aktivnosti i očekuje se da projekti traju najduže 12 mjeseci.

Sve dodatne informacije, kao i obrasce za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje, možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje.

Organizacije koje budu uspješne imaće priliku, nakon prvog projektnog perioda, da apliciraju za finansijsku podršku naredne dvije godine, pod uslovom da postignu zadovoljavajuće rezultate u prvoj godini ciklusa i da donator bude imao obezbijeđena finansijska sredstva.

Molimo da u obrascu za prijavu navedete referentni broj poziva koji je naveden uz naziv jedne od ponuđenih tema poziva.

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je ponedjeljak, 30. marta 2015. do 12.00 časova, isključivo poštom (ne prihvatamo dostavu brzom poštom), na adresu:
In fondacija
P.P. 45,
78102 Banja Luka

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 16.02.2015

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga “Gnijezdo – dnevni centri za djecu u riziku”-Ref.br. INFNC1/2015

In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u sprovođenju aktivnosti na polju nasilja da pripreme projektne prijedloge usmjerene na temu:

“Gnijezdo – dnevni centri za djecu u riziku”.

Glavni cilj ovog programa je da se obezbijedi adekvatan odgovor na ovaj rastući društveni problem u BiH. Nadamo se da će prekidanje kruga nasilja u životima djece u BiH doprinijeti smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i smanjenju rizika da djeca, kad porastu, postanu žrtve nasilja ili nasilnici.
Stoga, In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u sprovođenju aktivnosti sa djecom i mladima, da pripreme projektne prijedloge usmjerene ka pružanju podrške djeci koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima.
Projektni prijedlozi bi trebali biti fokusirani na uspostavljanje i vođenje održivih dnevnih centara u manjim mjestima u BiH. Cilj ovih intervencija će biti osiguravanje programa kroz preventivne aktivnosti i stalne mjere podrške koji u svom fokusu imaju pružanje podrške i osnaživanje djece pod rizikom, sa ciljem da lakše prevaziđu teške situacije sa kojima se svakodnevno susreću u svom životu.
Metodologija rada i pristup u radu treba da budu prilagođene ciljnoj grupi, da doprinose pružanju visoko-kvalitetne podrške djeci koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima u BiH.
Za više informacija preuzmite Priručnik – Kako uspostaviti i voditi centar za djecu koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima
Prirucnik_Kako uspostaviti i voditi Centar.
Mobilizacija volontera, promocija aktivnog učešća korisničkih grupa i spremnost lokalne zajednice da pomaže i podržava uspostavljanje i vođenje centara trebaju biti ključne komponente projekta.
Predloženi budžet trebao bi se kretati od 20.000-25.000 Eura, uključujući opremu, aktivnosti i tekuće troškove centra, za period od godinu dana. Vlastiti doprinos organizacije koja aplicira ili doprinos iz drugih izvora, kao što je npr. doprinos lokalne zajednice, je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa odabira aplikacija.
Trajanje projekta, u zavisnosti od projektnih aktivnosti, treba biti 12 mjeseci. Međutim, u slučaju pozitivnog rezultata, produžetak projekta će biti moguć, ali maksimalno u trajanju do tri godine. Tokom ove tri godine trajanja projekta, aplikant je obavezan da radi na osiguravanju finansijske održivosti u saradnji sa predstavnicima lokalnih ili kantonalnih vlasti u BiH.
Kriterij odabira: Savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:
– iskustvo u radu na tematskom polju i sa ciljnom grupom, uključujući kapacitet organizacije
da organizuje i vodi centre za djecu pod rizikom
– iskustvo u participacijskom pristupu u okviru projekata koji uključuju djecu
– podobnost
– relevantnost
– motivacija, kapacitet i iskustvo
– kapacitet da ostvari podršku lokalne zajednice
– predložene aktivnosti i metodologija
– predloženi budžet
Sve dodatne informacije, poput obrazaca za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje, možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje.
Poziv za prijavu otvara se 15. decembra 2014. Krajnji rok za dostavljanje vaših aplikacija je ponedjeljak,
16. februar 2015. do 12.00 časova, poštom, na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu In fondacija – P.P. 45, 78102 Banja Luka, Tel/fax: 051 464 460; 462 613
email:info@infondacija.org
U obrascu za prijavu obavezno navesti broj poziva Ref.br. INFNC1/2015.
Website: www.infondacija.org; Facebook: www.facebook.com/infondacija

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 15.12.2014

Regionalne voditeljice programa “Rastimo zajedno” iz BiH u Hrvatskoj po treći put na redovnoj Godišnjoj konferenciji

Regionalne voditeljice programa “Rastimo zajedno” iz BiH su po trеći put prisustvovale redovnoj Godišnjoj konferenciji voditeljica i voditelja u Hrvatskoj koja je održana u Ivanić Gradu 17. i 18.10.2014. Na samom otvaranju konferencije učesnike su pozdravili predstavnici nadležnog ministarstva, Agencije za odgoj i obrazovanje RH, UNICEF-a Hrvatske i gradonačelnik Ivanić Grada .

Konferencija je objedinila nove važne teme koje se tiču roditeljstva i jačanja pozitivnih roditeljskih vještina:

– jačanje očinske uloge u ranom djetinjstvu

– majčinstvo: odnos majka-kćer

– rastimo zajedno Plus-program radionica za roditelje djece s posebnim potrebama

– podrška roditeljima iz ranjivih grupa.

Učešće na konferenciji u Ivanić Gradu obogatilo je iskustva i znanja regionalnih voditeljica iz BiH koje će dalje svojim radom i stučnim savjetima pružati podršku voditeljskim timovima koji rade sa roditeljima djece predškolskog uzrasta u BiH.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 22.10.2014

Završena III konferencija programa “Rastimo zajedno”

Završena je treća konferencija programa “Rastimo zajedno” na kojoj su učestvovale vaspitačice iz vrtića iz cijele BiH. U pitanju je program podrške roditeljima u razvoju i jačanju roditeljskih vještina, koji se provodi od strane In fondacije. 

“Kao i obično bilo je naporno i zabavno, novo i poznato, a u svakom slučaju zanimljivo. Sretno vam bilo drage naše voditeljice u novim grupama s novim roditeljima”- poručuju trenerice.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 13.10.2014

„Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece“

Donošenje „Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece“ u školama u Republici Srpskoj, prvi je i veoma važan korak koji bi trebao voditi ka smanjenju nasilja nad i među decom. Isto tako, ovaj dokument pokreće dodatni niz pitanja koja se odnose na njegovu primjenu i efikasnije sprovođenje u svakodnevnoj praksi u školama, stoga smo, ispred In fondacije, odlučili dati neka svoja razmišljanja koja bi mogla doprinijeti poboljšanju primjene ovog dokumenta i uspostavljanju kvalitetnijih mehanizama zaštite djece.

Evo nekoliko naših zapažanja i prijedloga:

Prvo važno pitanje je upoznavanje roditelja vezano za njihovu odgovornost u slučajevima nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece. Roditeljski sastanci koji se organizuju za roditelje prvačića na početku školske godine mogu biti mjesto i prilika da se roditelji ukratko upoznaju sa protokolom i nekim zakonskim odredbama, kao i sa njihovim roditeljskim pravima i obavezama, ne samo u slučaju kada neko drugi vrši nasilje nad njihovom djecom, već koje posljedice mogu biti po njih ukoliko oni sami vrše nasilje ili zanemaruju svoju djecu, pa čak i u slučajevima ako npr. ne dolaze redovno u školu na informacije. Isto tako, roditelji se ukratko mogu upoznati s pitanjem nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, vrstama, uzrocima i posljedicama. Takva aktivnost može biti vrlo jednostavna, a u isto vrijeme i vrlo efikasna.

Evidencija i praćenje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja je ključni korak u procesu prevencije jer se na osnovu prikupljenih podataka mogu dalje određivati neophodne mjere i programi koji bi trebali voditi ka smanjenju i prevenciji nasilja. Kako je jedan od pratećih dokumenata Protokola i evidencijski list koji bi trebao da da podatke o svim incidentima koji se dešavaju u školama u toku jedne školske godine, prilikom naših sastanaka sa predstavnicima škola primijetili smo da se svi nasilni incidenti ne registruju u evidencijski list, što zamagljuje stvarno stanje, a time direktno utiče i na pokretanje daljnjih koraka. Dakle, važno je registrovati sve pojavne oblike nasilja kako bi dobili pravu sliku i nakon toga mogli kreirati adekvatne odgovore i djelotvorne programe.

Protokol definiše pitanje postupanja u slučaju nasilja, ali to automatski otvara još jedno važno pitanje, pitanja odgovornosti u slučaju nepostupanja bilo koje od strana koje su Protokolom odgovorne da reaguju u slučaju nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja. Definisanjem odgovornosti u slučaju nepostupanja osiguravamo mehanizam pune implementacije Protokola. 

U situaciji kada se nasilje, zlostavljanje ili zanemarivanje evidentira i kada se dijete upućuje dalje u postupak van škole, imajući u vidu najbolji interes djeteta, obazrivo i brižljivo postupanje kojim poštujemo dostojanstvo djeteta i štitimo njegova prava i interese, jako je važno organizovati brzo, koordinisano i centralizovano sprovođenje postupka u cilju smanjenja dodatne traumatizacije djece, jer ako to ne uradimo, cijeli protokol neće imati puno smisla.

Slijedeće jako važno pitanje se odnosi na stručnu i adekvatnu podršku, kako žrtvama tako počiniocima i svjedocima vršnjačkog nasilja i njihovim porodicama. Za ovu stručnu i savjetodavnu pomoć su potrebna određena stučna znanja i iskustva u radu sa djecom i njihovim bližnjima. Jedna trajna solucija bi bila otvaranje centara za djecu i porodicu, ali korak koji bi mogao prethoditi tome jeste organizovanje stručnih edukacija koje bi mogle stvoriti osnove za odgovarajuće intervencije. Isto tako bi bilo važno istražiti resurse nevladinih organizacija specijalizovanih u ovom domenu, koje imaju specifična znanja i iskustva i djeluju u lokalnoj zajednici, a koje mogu pružiti podršku žrtvi ili počiniocu nasilja. Drugo sistemsko rješenje je da se osposobi stručnjak, specijalizovan da pruža podršku žrtvama i počiniocima nasilja, kao i njihovim porodicama, a koji može raditi u centru za socijalni rad ili u centru za mentalno zdravlje.

Važan preventivni mehanizam, pored drugih navedenih u Protokolu je i razvoj programa socijalno-emocionalnih kompetencija na ranom školskom, ali i predškolskom uzrastu, koji bi omogućio da djeca (ali i nastavnici) uče i stiču vještine i znanja koja bi im omogućili da bolje razumiju sebe i druge, i na taj način grade pozitivnu klimu koja bi doprinosila većem prihvatanju, uvažavanju, jačanju samopoštovanja, a tim i boljim školskim postignućima.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 03.07.2014

Izvještaj o istraživanju: „Snage i poteškoće djece u centrima Gnijezdo u BiH“

In fondacija je upravo objavila izvještaj o istraživanju pod nazivom: „Snage i poteškoće djece u centrima Gnijezdo u BiH“.

Izvještaj je pokazao da djeca u riziku koja odrastaju u nesigurnom i nestabilom porodičnom okruženju, opterećenom višestrukim faktorima rizika, pokazuju niže samopoštovanje, emocionalne probleme, probleme u ponašanju, kao i probleme u ponašanju sa vršnjacima, a također su percipirani i kao hiperaktivniji.

Iako nema značajnih razlika u školskim postignućima kod referentne i grupe djece u riziku, životne aspiracije djece u riziku su znatno niže nego kod njihovih vršnjaka.

Zaštitini faktori kao što su sigurno mjesto, brižni i podržavajući odrasli, uzori, odgovarajuća podrška pružena u kritičnim periodima odrastanja, kao i dosupnost odgovarajuće stručne podrške mogu imati značajnu ulogu u preveniranju i prevazilaženju problema odrastanja. Centri „Gnijezdo“ imaju stoga  značajno mjesto u preventivnim aktivnostima u socijalnom okruženju djece u riziku.  

Izvjestaj o istrazivanju 2014

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 11.03.2014
Strana1234