SKN_nest_rgb_toevoegingDnevni centri gnijezdo

Dnevni centri Gnijezdo za djecu koja dolaze iz višeproblemskih porodica inicirani su u BiH kao jedan od preventivno-interventnih programa, usmjeren na djecu u riziku uzrasta od 6-15 godina. Otvoreno je 14 centara u manjim mjestima u BiH sa ciljem da se osigura program trajnije podrške kako bi se djeca u riziku osnažila da lakše prevazilaze teškoće i izazove sa kojima se svakodnevno susreću.

Standardizovana i prilagođena metodologija usmjerena je na jačanje rezilijentnosti, participacije djece i podsticanje uzajamne podrške. Pristup omugućava individualno praćenje i direktan rad sa djecom.

Svaki centar ima oko 30 redovnih korisnika, tri zaposlena i oko 10 aktivnih volontera. Rad centara je usmjeren i prema roditeljima djece korisnika, a saradnja se uspostavlja i sa predstavnicima škola i drugih relevantnih ustanova koje pružaju podršku i zaštitu djeci u riziku.

Podržani projekti

Projekat: Dnevni centar za djecu Gnijezdo - Udruženje Gnijezdo, Zenica
Naziv organizacije: Gnijezdo
Sjedište organizacije: Travnička cesta 42, Zenica
Trajanje projekta: 2016 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 62.538 EUR
Kratak opis projekta: Lorem Ipsum je jednostavno probni tekst koji se koristi u tiskarskoj i slovoslagarskoj industriji. Lorem Ipsum postoji kao industrijski standard još od 16-og stoljeća, kada je nepoznati tiskar uzeo tiskarsku galiju slova i posložio ih da bi napravio knjigu s uzorkom tiska.
Projekat: Centar Gnijezdo Ljubija - Centar za mlade Ljubija, Ljubija
Naziv organizacije: Ljubija
Sjedište organizacije: Hasana Kikića, Ljubija
Trajanje projekta: 2012-2016
Iznos odobrenog budžeta: 39.740 EUR
Opšti cilj projekta: Doprinijeti unaprijeđenju kvaliteta življenja i razvoj novih mogućnosti za djecu koja dolaze iz porodica suočenih sa višestrukim problemima u Bosni i Hercegovini.
Projekat: Centar Gnijezdo - Dar Prirode, Novi Grad
Naziv organizacije: Dar Prirode
Sjedište organizacije: Karađorđa Petrovića 73, Novi Grad
Trajanje projekta: 2011 – 2015
Iznos odobrenog budžeta: 56.785 EUR
Opšti cilja projekta: Poboljšanje kvaliteta života i razvoj novih mogućnosti za djecu koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima, kao i stvaranje novih alternativa i održivih mehanizama za prevenciju neprimjerenog ponašanja kod djece.
Projekat: Današnja djeca, sutrašnji roditelj - Prijateljice centar za edukaciju i savjetovanje, Tuzla
Naziv organizacije: Prijateljice
Sjedište organizacije: 2. tuzlanske brigade 19/1, Tuzla
Trajanje projekta: 2011 – 2014
Iznos odobrenog budžeta: 27.680 EUR
Opšti cilj projekta: Centar koje je sigurno mjesto za boravak, učenje i kvalitetan rast i razvoj u skladu sadruštvenim vrijednostima za djecu iz porodica sa višestrukim problemima.
Projekat: Centar Gnijezdo - Centar za edukaciju i rehabilitaciju Čelinac, Čelinac
Naziv organizacije: Čelinac
Sjedište organizacije: Vojvode Mišića 25, Čelinac
Trajanje projekta: 2012-2014
Iznos odobrenog budžeta: 22.613 EUR
Opšti cilj projekta: Pružanji bolji psihosocijalni razvoj djeci iz porodica sa višestrukim problemima. Postići bolju socijalnu integraciju u vršnjačkoj grupi i socijalnu inkluziju za djecu iz porodica sa višestrukim probemima. Adekvatna i pravovremena podrška i animacija institucija, udruženja i organizacija u okalnoj zajednici.
Projekat: Centar Gusjenica 2012-2013 - Dnevni centar za pomoć djeci iz porodica sa višestrukim problemima Dječiji dnevni centar, Trebinje
Naziv organizacije: Dječiji dnevni centar
Sjedište organizacije: Sjeverni logor bb, Trebinje
Trajanje projekta: 2012 – 2013
Iznos odobrenog budžeta: 15.415 EUR
Opšti cilj projekta: Poboljšanje školskih rezultata djece koji su korisnici Centra i smanjenje socijalno neprihvatljivog ponašanja. Doprinijeti buđenju svijesti kod djece o porodičnom nasilju, bolesti ovisnostima, trgovini ljudima, borba protiv tabua i stereotipa o ulozi muškaraca i žena (dječaka i djevojčica) kroz razvoj ličnih kapaciteta. Povećanje nivoa socijalizacije korisnika kroz zajedničke izlete.

Pozitivne priče

Novosti iz programa

dd